Rättigheter och skyldigheter

Just personer med behov av insatser i sitt hem måste skyddas när det gäller integritet och rätten till privatliv. Det gäller också att tillämpa detta i relation till digital teknik. Se vilket stöd du kan få i konventionen och lagstiftningen.

Mänskliga rättigheter 

Konventionen framhåller att personer med funktionsnedsättningar är olika. Därför har de också olika behov av integritet och privatliv. Samtidigt har Sverige åtagit sig att främja  och skydda de mänskliga rättigheterna, inte  för dem som behöver omfattande stöd.

Rätten till integritet 

Respekt för integritet är viktigt. När man behöver stöd och hjälp i vardagen riskerar man att respekten för integritet går förlorad. Här kan digital teknik skapa nya möjligheter att upprätthålla integriteten. 

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Respekt för privatlivet 

Personer med funktionsnedsättning ska precis som alla andra skyddas mot godtyckligt eller olagligt ingripande i privatlivet.  Det innefattar också att säkra att sekretess för personuppgifter upprätthålls. Det finns både risker och möjligheter att stärka skyddet med stöd av digital teknik.

1. Ingen person med funktionsnedsättning, utan avseende på bostadsort eller boendeförhållanden, får utsättas för ett godtyckligt eller olagligt ingripande i sitt privatliv, familjeliv, hem eller sin korrespondens eller annan typ av kommunikation eller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende. Personer med funktionsnedsättning har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

2. Konventionsstaterna ska skydda sekretessen för personuppgifter och uppgifter om hälsa och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra.

Socialtjänstlagen (2001:453) 

1 Kapitlet Socialtjänstens mål 

Redan i portalparagrafen lyfter man att kommunens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Leta gärna efter andra paragrafer i SoL som handlar om rätten till integritet.

LSS (1993:387)

Grunden i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att man ska kunna leva som andra. När den kom 1994 innebar det att många fick möjlighet att ha ett eget hem och få stödet där. När stödet ges i hemmet ställer det andra krav på respekt för integritet än när man var hänvisad till institutionsboende.

Verksamhetens mål och inriktning 6 § 

Det står uttryckligen att verksamheter som bedrivs enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Och den som får insatsen ska ges inflytande och medbestämmande över insatser. Läs paragraferna mål och inriktning i LSS.

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: