Rättigheter och skyldigheter

Att främja mänskliga rättigheter är viktigt. Sverige har inte bara ratificerat FN konvention om mänskliga rättigheter, utan har också starka skrivningar i lagtexter.

Mänskliga rättigheter 

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i samhällets alla områden. Detta sker med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund och utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Barn med funktionsnedsättning 

Barn med funktionsnedsättning riskerar att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda på samma villkor som andra barn. Utöver Barnkonventionen finns därför också en artikel i Konventionen för personer med funktionsnedsättning, som höjer medvetenheten om behovet av stöd för att de ska kunna uttrycka sina åsikter.

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. 

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpas­sat till funktionsnedsättning och ålder.

Främja respekten och bekämpa fördomar 

Det finns många fördomar och begränsande attityder till personer med funktionsnedsättning. Därför behövs aktivt arbete för att öka respekten för dessa personers kapacitet och främja respekten för deras rättigheter och värdighet.

1. Konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder

a) för att höja medvetandet i hela samhället, däribland på familjenivå, om personer med funktionsnedsättning och för att främja respekten för deras rättigheter och värdighet,

b) för att bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor med avseende på personer med funktionsnedsättning, däribland sådana som grundas på kön och ålder, inom alla livets områden, samt

c) för att höja medvetandet om kapaciteten hos och bidrag från personer med funktionsnedsättning.

2. Åtgärder i detta syfte innefattar följande:

a) att initiera och genomföra verkningsfulla kampanjer för att höja allmänhetens medvetande,

i) om att hysa en mottaglig inställning till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

ii)om att främja en positiv inställning och ett högre socialt medvetande gentemot personer med funktionsnedsättning, samt

iii)om att främja erkännande av färdigheter, meriter och förmågor hos personer med funktionsnedsättning samt av deras bidrag på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden.

b) att på alla nivåer i undervisningssystemet, däribland hos alla barn från tidig ålder, uppmuntra en inställning präglad av respekt för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

c) att uppmuntra alla massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning på ett sätt som är förenligt med denna konventions syfte,

d) att främja utbildningsprogram som ökar medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen (2001:453) 

De övergripande målen med lagen är att främja människor ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Kommunen ska också främja barns fysiska och social utveckling.

1 Kap Socialtjänstens mål 

Några grupper är särskilt omnämnda med mer specificerad beskrivning av vad som ska ligga i fokus i arbetet att främja goda villkor för dem. Läs hela 1 kapitel Socialtjänstens mål.

Socialtjänsten ska verka för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Människor med fysiska, psykiska eller som av andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. En allsidig personlighetsutveckling och gynnsam fysisk och social utveckling ska främjas

LSS (1993:387)

Kommunernas ansvar för personer som ingår i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets är långtgående. Det är viktigt för de personer som berörs att kommunerna tar sitt ansvar att främja deras rättigheter.

Verksamhetens inriktning 6 § 

Personer med funktionsnedsättning omfattas av LSS. Verksamhet som bedrivs enligt denna lag ska vara grundad på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Läs formuleringarna i LSS Verksamhetens inriktning 6 §.

 

 

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: