Rättigheter och skyldigheter

Här hittar du de delar av konventionen och lagstiftningen som beskriver varför delaktighet måste genomsyra både biståndsbedömning och samhället i stort. Det gäller inte minst delaktighet i det digitala samhället.

Mänskliga rättigheter  

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Allmänna principer

Konventionen lyfter fullständigt och faktiskt deltagande i samhället som en viktig princip. Alla människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar att vara inkluderade i samhället.

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Rätten till full delaktighet 

Konventionen lyfter att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva i samhället på lika villkor som alla andra. Svensk funktionshinderpolitik syftar till att personer med funktionsnedsättning blir inkluderade och kan delat i samhället fullt ut. Det gäller att vi hittar effektiva åtgärder på alla nivåer för att det ska lyckas.

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bland annat genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd som nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Ett av socialtjänstens arbetsområden är att ska man känna sig trygg och kunna leva ett självständigt liv även om den egna förmågan sviktar. I portalparagrafen lyfter man aktivt deltagande i samhället som en av de styrande principerna.

1 Kap Socialtjänstens mål

Utredning, handläggning och utförande av beslutade insatser ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål samt förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sina liv. Läs vad som står i portalparagrafen kapitel 1, 1 § i SoL. 

LSS (1993:387)

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Det handlar med andra ord om insatser som ska stärka rätten till full delaktighet.

Verksamhetens mål 5 §

Syftet med insatserna är att ge möjlighet att leva som andra med full delaktighet i samhällslivet. Läs igenom målparagrafen Verksamhetens mål 5 §.

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: