Delaktighet och inflytande

En tecknad bild på en man med blå keps och blå rock. Ansiktet och överkroppen syns. Mannen har ett uppgivet och lite bekymrat ansiktsuttryck.

Fördjupa dig i vad delaktighet och inflytande innebär. Om digital teknik ska öka individens förutsättningar att vara delaktig, självständig och självbestämmande krävs aktiv involvering. Vi belyser maktbalansen mellan myndighetsutövare och kommuninvånare och hur man skapar förutsättningar för inflytande.

Delaktighet i ICF och IBIC 

Här får du en kort beskrivning av hur WHO definierar delaktighet och hur begreppet beskrivs i socialtjänstens arbetsprocess Individens behov i centrum (IBIC).

Delaktighet och engagemang 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) definierar delaktighet som engagemang i en livssituation.  Det handlar om individens önskan att vara involverad. Men förutsättningarna för att önska och faktiskt vara engagerad påverkas av omgivningsfaktorer, kroppsfunktioner och hälsobetingelser.

En modell med totalt sex komponenter som förbinds med streck. Överst ligger en blå platta med texten Hälsobetingelser. Under denna ligger tre gröna plattor placerade lodrätt i förhållande till varandra. De innehåller texten Kroppsfunktioner och strukturer, Aktiviteter samt Delaktighet. Unders ligger två röda plattor som är placerade sida vid sida. Texten i de röda plattorna är Omgivningsfaktorer respektive Personliga faktorer. Strecken mellan de olika plattorna illustrerar ett samband mellan komponenterna och det tre gröna plattorna i mitten utgör centrum i bilden.

Figur: ICF-modell visar hur olika delar av hänger ihop och kan påverka varandra.

Graden av delaktighet kan öka om man utför fler aktiviteter. Omgivningsfaktorer kan både bidra till högre grad av delaktighet och hindra. Om man får möjlighet att leva som andra blir engagemanget i livssituationen större. Det samma gäller om man undanröjer hinder i omgivningen.

Delaktighet och social inkludering 

Socialtjänstens arbetsprocess IBIC knyter också an till ICF:s begrepp delaktighet. Men man tillför till dimensioner av social inkludering i sin beskrivning. Det handlar inte bara om att kunna ta del av, utan också om att vara inkluderad och accepterad. Det handlar om respekt för individens inneboende värde och att alla individer bidrar till den mänskliga mångfalden.

En illustration som bygger på en organisationsskiss. Till vänster finns tre plattor med rundande hörn som är förbundna med ett lodrätt sträck. Det två översta är gröna och innehåller texten Delaktighet respektive Engagemang. Längre ner, med ett lite större avstånd, finns en röd platta med texten Subjektiv erfarenhet av engagemang. Mitt på det lodräta sträcket i mellan rummet går ett horisontellt streck ut, som förgrenar sig till 5 andra plattor som också är placerade i lodrätt rad under varandra. Dessa plattor är blå.

Figur: I IBIC:s beskrivning av delaktighet inryms bland annat att ta del av, vara inkluderad och accepterad. 

Biståndsbesluten ska säkerställa att individer kan vara engagerade i de livsområden som de önskar och att de har tillgång till resurser som gör det möjligt. IBIC tar hänsyn till att individen ska ha inflytande i beslut som rör hen och förutsättningar att leva som andra. Alltså har det betydelse i vilken utsträckning biståndsbedömaren bjuder in till deltagande och inflytande i handläggningen.

Den ojämna maktbalansen 

Individens samtycke är en förutsättning för att vilja använda digital teknik. Men vad menas med delaktighet och hur skapar vi förutsättningar för involvering i mötet mellan den som har makt och den utan makt. 

Vem har makten 

I mötet mellan myndighetsutövaren och den sökande finns en skillnad i makt.  IBIC belyser den ojämlik maktbalans i mötet mellan individen och biståndsbedömaren. Den ojämlika maktbalansen finns också mellan individen och utförarorganisationens företrädare. Samtidigt är lagstiftningen tydlig när det gäller att individen ska ha inflytande. Individens åsikter måste tas på allvar och tillåtas påverka besluten.

Förmågan till kommunikation påverkar

Om en människa har nedsatt kommunikationsförmåga finns risk för att inflytandet begränsas. Orsakerna till nedsatt kommunikation kan vara många. Afasi (språkstörning), dyslexi (nedsatt förmåga att läsa och skriva), talstörning (rösten) och kognitiva begränsningar som påverkar minne, uppmärksamhet och tanketempo är några exempel. Här gäller det att tänka på vilket kommunikationsstöd behövs och hur skapar man bästa möjliga förutsättningar för kommunikation. 

Ansvaret i dialogen

IBIC lägger ansvaret för kommunikationen i mötet på den person som har kapacitet att förändra sitt kommunikativa bemötande. Det innebär att personer utan svårigheter ska anpassa sitt bemötande och göra det möjligt för individen med svårigheter att uttrycka sin åsikt. Biståndsbedömare har oftast den bästa språkliga kapaciteten i förhållande till individen som söker en insats. Därför ansvarar biståndsbedömaren för att skapa förutsättningar för inflytande.

Delaktighetsstegen

När det gäller digital teknik har det visat sig särskilt viktigt att ha individens samtycke. Att involvera någon i beslut har sina utmaningar. Här får du en introduktion till en modell med som ger dig ökad förståelse för hur du kan bidra till att öka individens inflytande.

Vem har kontrollen över digital teknik

Övervakningsteknik väcker samhällsdebatt. Det gäller allt från övervakningskameror på jobbet till att den riktade reklamen som baseras på vad man köper i matbutiken eller vilka webbsidor man besöker. När det gäller digital teknik som används som en del av insatserna i hemmet blir frågan än viktigare. Det finns forskning som visar att det finns kopplingar mellan individens välbefinnande och det inflytande de haft i besluten om att implementera digital teknik.

Var kommer modellen från

Modellen Delaktighetsstegen för medborgarinflytande presenterades på 1960-talet av Sherry Arnstein. Modellen ställer personer med makt att påverka i relation till personer som saknar makt att påverka. Stegen återspeglar grader av maktlöshet, symbolisk delaktighet och makt att påverka. Modellen ger förståelse för hur den i maktposition styr hur involverad individer utan makt kan bli. Stegen kan användas för att ta att belysa olika grad av inflytande i faktiska situationer.

Nivåer av inflytande

Delaktighetsstegen består av åtta steg och återspeglar hur involverad en individ faktiskt är i sina beslut. Vi har gjort en förenklad beskrivning av stegens åtta nivåer. Gå igenom de olika nivåerna i illustrationen för att få en förståelse för hur inflytande kan begränsas eller ökas av den som har makten.

Utforska delaktighetsstegen

Figur: Delaktighetsstegen En tabell med tre kolumner och 8 rader, som beskriver en indelning av olika nivåer av inflytande. I första kolumnen anges steg från Steg 1 i botten till Steg 8 högst upp. I den mittersta kolumnen står en beskrivning av vilket inflytande individen får på de 8 olika stegen. I den högra kolumnen anges vilken nivå på delaktighet för respektive steg. De 8 stegen är indelade i tre nivåer, som också är färgmarkerade. Steg 1-2 är röda och representerar maktlöshet, steg 3-5 är gula och beskriver symbolisk delaktighet. Steg 6-8 är gröna och beskriver makt att påverka.

 

Senast granskad: 2019-03-14
Dela: