Kom igång

Detta är ett pedagogiskt stöd för att öka förutsättningarna att lyfta viktiga frågor om digital delaktighet och rätten till integritet i det egna hemmet. Stödet ger förslag på hur integritet, självbestämmande och självständighet kan stärkas genom digital teknik. 

Hur funkar det?

Stödet har fyra steg, som börjar med förutsättningar för att använda digital teknik, och fortsätter med frågor om behov av stöd och integritet. Frågorna leder fram till förslag på digital teknik för att styra vem som får tillträde till hemmet. Inga uppgifter sparas i webbformuläret, men informationen kan sparas ner innan man stänger webbsidan.

Frågorna besvarar på lite olika sätt. När svaren är markerade med cirklar kan du bara ange ett svarsalternativ, men när det är en fyrkant kan du ange flera svar. Dra den röda markeringen när frågan har en linje som svarsalternativ.

Att inhämta uppgifter från den sökande 

Ett viktigt moment i handläggningen av en biståndsansökan är att hämta in uppgifter från den sökande för att få en rättvis och tydlig beskrivning av hens livssituation. Det här stödet kan användas tillsammans av biståndsbedömare och den som söker insatser. 

Nu till frågorna 

Det första steget handlar om att ta reda på förutsättningarna för att använda digital teknik. Frågorna handlar om bostaden, om internetuppkoppling, om graden av funktionsnedsättning och om i vilken utsträckning den som söker själv vill styra i frågor som rör insatserna.

Hur bor du?

Hur du bor kan påverka installationen av digital teknik kopplat till din dörr. 

Bor du tillsammans med någon?

För att respektera rätten till integritet är det viktigt att tänka in alla som finns i ditt hem. 

Vilka lås- och larminstallationer har du?

Markera nuvarande lås- och larminstallationer. Om du ska installera digital teknik kan det påverka förutsättningar för den nya installationen. 

Har du tillgång till internet hemma?

För att vara digitalt delaktig i samhället är det nödvändigt att ha tillgång till internet. Du vet väl att du kan söka bidrag om du saknar internet av ekonomiska skäl.

Vilken typ av internetanslutning har du?

Att ha en stabil internetuppkoppling är viktig för att kunna använda digital teknik. Olika anslutningar ger olika förutsättningar.

Vilken typ av bredbandsanslutning har du?

Detta är viktigt information för installation av digital teknik.

Gradera följande funktioner

Markera om du har någon funktionsnedsättning och hur omfattande den är. Graderingen görs med ICF:s bedömningsskala, som går från ingen nedsättning till total nedsättning.

Synnedsättning
Ingen
Total
Hörselnedsättning
Ingen
Total
Kognitiv funktionsnedsättning
Ingen
Total
Nedsatt förflyttningsförmåga
Ingen
Total
Nedsatt funktion i armar och händer
Ingen
Total
Nedsatt tal
Ingen
Total
Nedsatt kommunikation
Ingen
Total
Hur mycket vill du besluta själv?

Gradera din önskan om att bli omhändertagen eller vara självbestämmande. Det varierar från person till person och från tid till annan. Markera hur du vill ha det i din nuvarande livssituation. 

Omhändertagen
Omhändertagen
Du låter någon annan ta beslut åt dig och du litar på att den personen vet vad som är bäst för dig och handlar därefter.
Autonom
Autonom
Du vill behålla kontrollen över vad för hjälp du får och hur du får den.